Naslovnica

Organiziranost šole

Organi šole

Gradiva

Galerija fotografij

Pogosto zastavljena vprašanja

Po srednji šoli čaka dijake odločitev o nadaljnjem študiju. Možnosti je veliko: 2-letni višješolski programi ali pa 3-in več letni visokošolski ali univerzitetni programi. 

Razlika med temi vrstami študija ni le v trajanju, ampak tudi v obsegu praktičnega dela v času študija in v zahtevnosti.  

Višje šole so zelo praktično naravnane, v okviru študija je veliko vaj, vsako leto pa imajo študenti tudi 10 tednov prakse pri delodajalcih. Na ta način se ogromno naučijo, lahko pa si zagotovijo tudi svoje bodoče delovno mesto. Delodajalci namreč z veseljem zaposlijo nekoga, ki se je v času prakse dobro izkazal. Študenti lahko prakso opravljajo tudi v tujini v okviru Erasmus+. 

Vestni študenti lahko po dveh letih študija tudi že pridejo do diplome. 

Študij na višji strokovni šoli priporočamo dijakom,  

  • ki še niso prepričani o svoji karierni poti,  
  • ki jim je blizu praktično naravnan študij, 
  • ki bi se želeli čim prej zaposliti, 
  • ki nimajo učnih navad,  
  • ki se želi šolati v bližini domačega kraja,  
  • ki želijo prihraniti (študij je cenejši kot v Ljubljani), … 

Smo edina šola v Sloveniji, ki izvaja brezplačen študij MEP. Tudi redni študij v programu Ekonomist je brezplačen. 

Vsako leto ponudimo študentom tudi tutorstvo. Študenti višjih letnikov so po navadi tutorji študentom 1. letnikov . Lahko pa gre seveda tudi za pomoč med samimi sošolci, ki si pomagajo pri študiju ali na katerih drugih področjih. 

Poleg medvrstniškega tutorstva pa si lahko študenti izberejo tudi tutorja predavatelja, ki jih usmerja skozi ves čas študija. 

Naj poudarimo, da lahko naši diplomanti nadaljujejo študij na visokih šolah.

Študij na naši šoli je izredno praktično naravnan, veliko je projektov, sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki tako z ekonomskega kot medijskega področja, nudimo tudi možnost opravljanja prakse v tujini, povezujemo se z domačimi delodajalci in študente v največji možni meri opolnomočimo za čim uspešnejši vstop v  poslovni svet njihove stroke.  

Poleg študijskega procesa izvajamo vrsto internih, nacionalnih in mednarodnih projektov, v katerih se vključujejo študenti. Praktično izobraževanje, ki je pomemben del študija, lahko študenti opravijo v tujini. Šola pomaga študentom pri iskanju delodajalca v tujini, saj imamo partnerje na Portugalskem, v Španiji, v Italiji, na Malti in drugje.

Na šoli izvajamo dva programa, ekonomist in medijska produkcija, in sicer kot redni in izredni študij.  

Smo edina šola v Sloveniji, ki izvaja brezplačen študij medijske produkcije. 

Študij na naši šoli je izredno praktično naravnan, veliko je projektov, sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki tako z ekonomskega kot medijskega področja, nudimo tudi možnost opravljanja prakse v tujini, povezujemo se z domačimi delodajalci in študente v največji možni meri opolnomočimo za čim uspešnejši vstop v  poslovni svet njihove stroke.  

Na EŠNM VSŠ izvajamo dva študijska programa; Medijska produkcija in Ekonomija, ki ju med seboj preko projektov in medprogramskega sodelovanja povezujemo, tako da študenti medijske produkcije pridobijo tudi znanja iz ekonomije/podjetništva, študenti ekonomije pa se seznanijo, kako medije s pridom uporabljati v ekonomije. Na naši šoli gredo ekonomija in mediji z roko v roki.  

Študenti v študijskem programu EKONOMIST pridobivajo znanja in veščine v okviru predmetov trženje, nabava, prodaja, informatika, ekonomija, poslovno komuniciranje, poslovno pravo, poslovna matematika s statistiko, vodenje kakovosti, menedžment, mednarodno poslovanje ter osnovna znanja s področja financ in računovodstva. Za bodočega asistenta v mednarodnem poslovanju je ključno, da pozna  tudi tuje jezike (angleščina in nemščina). 

V okviru vaj izvajamo kar nekaj internih in mednarodnih projektov, v katerih vzpodbujamo timsko delo in medpredmetno povezovanje. Razvijamo kreativnost, podjetnost, finančno pismenost in kritično mišljenje, medijska znanja in veščine digitalnega marketinga. Gre za projekte, pri katerih gredo EKONOMIJA in MEDIJI Z ROKO V ROKI. 

Študenti v študijskem programu MEDIJSKA PRODUKCIJA pridobivajo znanja in veščine na področju poslovnega komuniciranja, medijev, fotografije, videa, grafičnega oblikovanja, spletne produkcije, animacije,  angleščine in projektnega dela. 

V okviru vaj izvajamo kar nekaj internih in mednarodnih projektov, v katerih vzpodbujamo timsko delo in medpredmetno povezovanje. Razvijamo kreativnost, podjetnost, finančno pismenost in kritično mišljenje, medijska znanja in veščine digitalnega marketinga. Gre za projekte, pri katerih gredo EKONOMIJA in MEDIJI Z ROKO V ROKI. 

V današnjem času je poleg formalne izobrazbe še bolj pomembno, kaj oseba dejansko zna, ko se znajde na trgu dela. Zato na naši šoli izvajamo kar nekaj internih in tudi mednarodnih projektov, s katerimi želimo našim študentom še dodatno razširiti obzorja in jih opolnomočiti za vstop na trg dela. S projekti želimo študentom ponuditi še več znanj in veščin, kot jih zahteva predmetnik, izvajajo pa se v času vaj.  

Gre za projekte, pri katerih gredo EKONOMIJA in MEDIJI Z ROKO V ROKI. 

INTERNI PROJEKTI: 

PODJETNIŠKO RAZMIŠLJANJE  

V ta projekt so vključeni vsi študenti 1. letnika. Njihova naloga je, da oblikujejo svojo podjetniško idejo in jo razvijajo po metodi dizajn thinkinga in načelih vitkega podjetništva. Pri tem projektu pride do izraza naš slogan: EKONOMIJA IN MEDIJI Z ROKO V ROKI, saj medijci usvajajo osnovna ekonomska znanja, ekonomisti pa medijske veščine.  

Zavedamo se namreč, da bodo lahko naši študenti nekoč samozaposleni in jim bodo ta osnovna znanja prišla zelo prav na samostojni podjetniški poti. 

Najpogumnejši študenti pa se prijavijo na podjetniško tekmovanje POPRI. 

OSEBNI FINANČNI NAČRT 

Študentom ponujamo vsebine s področja finančnega opismenjevanja. Raziskave kažejo, da Slovenci ne znamo delati z denarjem. Zato naše študente z gostujočimi predavatelji in dogodki osveščamo, kako ravnati z denarjem, kako varčevati ali se celo  lotiti finančnih naložb, nenazadnje tudi, kako poskrbeti za boljšo pokojnino. 

 TURISTIČNA TRŽNICA 

Turizem je do pandemije veljal za najhitreje rastočo panogo na svetu in to se v današnjih časih ponovno potrjuje. In ker v predmetniku nimamo teh vsebin, jih ponudimo preko projekta, ki ga vodi Turistična zveza SLOVENIJE. V projektu sodelujejo vsi študenti 2. letnika in se naučijo, kako oblikovati turistični produkt, kako ga spromovirati in predstaviti obiskovalcem vsakoletnega sejma Natour Alpe Adria, ki poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

 DEADLINE 

Ker je študij na VSŠ zelo praktično naravnan, delajo naši študenti naloge in izdelke, ki jih je potrebno PRAVOČASNO oddati. Ta projekt je namenjen predvsem medijcem. Ker Izkušnje kažejo, da so načeloma manj organizirani kot ekonomisti. Želimo jim osvestiti, kako zelo pomembno se je v medijskem svetu držati dogovorov in rokov – torej dealinea. 

MEDIJSKI EVENTI 

Vsako leto organiziramo po en medijski event. To pomeni, da se cela šola predstavi javnosti, pri tem pa sodelujejo študenti in predavatelji. Izvedli smo Makeover event v Qulandii (Supernova), Podjetniški pitch, Plesni dogodek s PSNM v Tuš centru, Photoboth v centru Novega mesta, TEDx Youth, Digi MEDEK. 

VZGOJA ZA DELOVNO MESTO 

Z našimi delodajalci zelo dobro sodelujemo in le-ti večkrat poudarijo, da imajo naši študenti veliko strokovnega znanja. Potrebno pa je še delati na razvoju mehkih veščin. ATTITUDE, ODNOS – je včasih bolj pomemben kot znanje! Zato z različnimi dogodki in predavatelji pripravljamo študente na to, da usvojijo tudi mehke veščine. 

MEDNARODNI PROJEKTI: 

Mednarodni projekti so pomemben del obštudijske ponudbe na šoli, saj v njih sodelujejo tudi  študenti. Trenutno smo vključeni v pet projektov, v katerih razvijamo inovativne in zelene pristope na področju PODJETNIŠTVA, razvijamo DIGITALNE VEŠČINE, spodbujamo vključenost. 

Opravljanje prakse v tujini je ravno tako pomemben del mednarodne dejavnosti.

Po zaključenem študiju na višji strokovni šoli se diplomanti lahko vpišejo v 2. letnik nekaterih visokošolskih programov. Ti programi so določeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v visokošolske zavode

Kontaktirajte nas

Če niste našli odgovora na vprašanje nas lahko pokličete ali pa pošljete sporočilo.