Naslovnica

Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavlja pet predavateljev Višje strokovne šole, vodi jo predsednica, ki so jo izbrali člani.  Člane študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Pristojnosti komisije

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom in napredovanjem študentov v višji letnik, potrjuje dispozicije diplomskih nalog, prav tako obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem programa, ki ga izvaja višja šola, sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oz. drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti ter opravljala tudi druga dela, za katera jo pooblasti predavateljski zbor.

Na rednih sejah bomo obravnavali naslednje teme za oba programa: